Právní poučení

Zásady ochrany soukromí

Tyto zásady se vztahují na praktické dodržování práva na soukromí z hlediska ochrany osobních údajů v souvislosti s těmito webovými stránkami provozovanými společností IDEAL ČESKÁ s.r.o., IČO: 262 11 459, se sídlem Praha 5, Nádražní 86, PSČ 150 00, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 80080 (dále jen „Společnost“). Nepřebíráme však odpovědnost za obsah a praktické uplatňování ochrany soukromí na jiných webových stránkách, na které na našich stránkách odkazujeme. Odkazy na jiné stránky nejsou skryté.

Všeobecná pravidla

Společnost plně respektuje Vaše právo na soukromí a neshromažďuje žádné osobní údaje o Vás, pokud jste k tomu nedal(a) prokazatelný souhlas.

Společnost neshromažďuje žádné další údaje, které by mohly identifikovat návštěvníky těchto webových stránek. To se však netýká informací, které návštěvník stránek sděluje dobrovolně, např. prostřednictvím webového formuláře „Formulář žádosti“, kde je zřejmý souhlas s jejich použitím pro příslušný účel.

Osobní údaje

Ochrana osobních údajů uživatele webových stránek, fyzické osoby, který vyplní Formulář žádosti (dále jen „uživatel“), je poskytována zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZOOÚ“).
Uživatel vyplněním Formuláře žádosti a jeho odesláním souhlasí se zpracováním těchto svých osobních údajů: jméno, příjmení, adresa, email, popřípadě telefonní číslo (dále jen „osobní údaje“), správcem, Společností (dále jen „správce“). Poskytnutí osobních údajů je dobrovolné.

Správce je společností náležející ke skupině EBS s.a.

Zpracováním osobních údajů uživatele může správce pověřit třetí osobu, jakožto zpracovatele.

Uživatel souhlasí se zpracováním osobních údajů správcem, a to pro účely, pro které byly poskytnuty – volba ve Formuláři žádosti (tj. např. pro zaslání odpovědi na dotaz uživatele, poskytnutí požadovaných informací, atd.), dále pro účely analýzy, obchodních transakcí a statistické účely a v případě, že uživatel zatrhl příslušnou kolonku ve Formuláři žádosti též pro účely zasílání informací a obchodních sdělení správcem.
Uživatel bere na vědomí, že je povinen své osobní údaje (při vyplňování Formuláře žádosti) uvádět správně a pravdivě.
Správce ujišťuje uživatele, že veškeré osobní údaje, které uživatelé sdělí on-line, jsou určeny výhradně pro potřeby správce a právnických osob náležejících ke skupině EBS s.a. se sídlem v zemích, do kterých předávání osobních údajů nepodléhá povolovací pravomoci Úřadu pro ochranu osobních údajů, a správce je použije pouze pro účely, pro které byly poskytnuty.

Osobní údaje uživatelů nebudou sděleny třetím osobám, s výjimkou třetích osob spravujících doménu těchto webových stránek nebo těch, které zasahují do jejich obsahu a řízení a dále smluvních partnerů správce a nezávislých distributorů, nezvolil-li uživatel možnost souhlasu s předáváním jeho osobních údajů jakýmkoli třetím stranám.
Osobní údaje uživatelů jsou zpracovávány po dobu neurčitou. Osobní údaje jsou zpracovávány v elektronické podobě automatizovaným způsobem nebo v tištěné podobě neautomatizovaným způsobem.
Uživatelé mohou souhlas se zpracováním jejich osobních údajů ve vztahu ke správci odvolat písemným oznámením doručeným na elektronickou adresu: info@5asec.cz, popřípadě zaslaným na adresu sídla správce.
Správce se zavazuje k provedení všech potřebných rozumných opatření za účelem ochrany osobních údajů uživatelů.
Správce tímto uživatele informuje o jejich právu přístupu k osobním údajům, právu na opravu osobních údajů, jakož i o dalších právech stanovených v ustanovení § 21 ZOOÚ. Zejména v případě, kdy by se uživatel domníval, že správce nebo zpracovatel provádí zpracování jeho osobních údajů, které je v rozporu s ochranou soukromého a osobního života uživatele nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, může:

  • požádat správce nebo zpracovatele o vysvětlení,
  • požadovat, aby správce nebo zpracovatel odstranil takto vzniklý stav. Zejména se může jednat o blokování, provedení opravy, doplnění nebo likvidaci osobních údajů. Je-li žádost uživatele podle předchozí věty shledána oprávněnou, správce nebo zpracovatel odstraní neprodleně závadný stav, a to nejpozději do 8 kalendářních dnů ode dne doručení žádosti uživatele. Nevyhoví-li správce nebo zpracovatel žádosti, má uživatel právo obrátit se přímo na Úřad pro ochranu osobních údajů. Tímto ustanovením není dotčeno oprávnění uživatele obrátit se se svým podnětem na Úřad pro ochranu osobních údajů přímo.

Požádá-li uživatel o informaci o zpracování svých osobních údajů, je mu správce povinen tuto informaci předat, správce má však právo za poskytnutí informace požadovat přiměřenou úhradu nepřevyšující náklady nezbytné na poskytnutí informace.
Zasílání obchodních sdělení elektronickou poštou mohou uživatelé, kteří zatrhli okénko souhlasu se zasíláním obchodních sdělení odvolat oznámením zaslaným na elektronickou adresu: info@5asec.cz popřípadě na adresu sídla správce.

Správce webových stránek

Správcem těchto webových stránek je společnost DCI S.A., 1-3 route de Jussy, 1225 Chene Bourg, reg. číslo CH 660-1985998-5. Případné dotazy nebo upozornění na týkající se obsahu nebo správy webových stránek je možné odeslat na e-mail: contact@5asec.com.

Poděkování

Tyto webové stránky byly vytvořeny za pomoci níže uvedených osob:

  • webdesign: NET DESIGN
  • obrázky a ilustrace: SHUTTERSTOCK.com & THINKSTOCK.com
  • výběr obsahu: DCI S.A.