Právní poučení

Zásady ochrany soukromí

Tyto zásady se vztahují na praktické dodržování práva na soukromí z hlediska ochrany osobních údajů v souvislosti s těmito webovými stránkami provozovanými společností IDEAL ČESKÁ s.r.o., se sídlem Holečkova 777/39, Smíchov, 150 00 Praha 5, IČO: 262 11 459, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 80080 („Správce“). Nepřebíráme však odpovědnost za obsah a praktické uplatňování ochrany soukromí na jiných webových stránkách, na které na našich stránkách odkazujeme. Odkazy na jiné stránky nejsou skryté.

Ochrana soukromí a osobních údajů klienta

Společnost IDEAL ČESKÁ s.r.o. v rámci své činnosti zpracovává osobní údaje svých klientů a vůči nim vystupuje jako Správce ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů („GDPR“). V návaznosti na povinnosti Správce Vám předkládáme tento dokument, ve kterém Vás informujeme o způsobu, rozsahu a dalších podmínkách zpracování Vašich osobních údajů.

Jaký je účel zpracování Vašich osobních údajů?

Správce zpracovává a uchovává za podmínek a v mezích stanovených platnou právní úpravou Vaše osobní údaje k těmto účelům:

  • uzavření smlouvy a plnění povinností z ní vyplývajících;
  • splnění právních povinností uložených právními předpisy; a
  • zajištění právem chráněných zájmů Správce (obrana nároků u soudů, řádné fungování webu, správa webového formuláře „Formulář žádosti“ a zpracování odpovědí apod.).

Poskytnutí Vašich osobních údajů je založené na smluvním požadavku, nicméně neposkytnutí osobních údajů je překážkou pro poskytnutí služby a pro další pokračování v plnění smlouvy.  

Jaký je právní základ jejich zpracování?

Právním základem je v uvedených případech nezbytnost zpracování pro plnění povinností ze smlouvy, splnění právní povinnosti Správce (uchovávání účetních dokladů apod.), a dále oprávněný zájem Správce spočívající v ochraně jeho zájmů (zejména obrana nároků u soudů, analýza poskytnutých služeb, správa Formuláře žádostí) ve smyslu čl. 6 odst. 1 písm. b) a c) a f) GDPR.

Komu jsou údaje dále předávány?

Osobní údaje, které jste nám poskytli, zpracováváme a uchováváme v rámci skupiny EBS s.a. V nezbytně nutné míře se na zpracování též podílejí zpracovatelé jako poskytovatelé účetních a IT služeb, a to výhradně na základě smlouvy o zpracování osobních údajů.

Po jakou dobu budeme Vaše osobní údaje zpracovávat?

Vaše osobní údaje jsou zpracovávány maximálně po dobu nezbytně nutnou pro naplnění příslušného účelu zpracování, tj. vždy minimálně po dobu trvání uzavřené smlouvy a dále pak po dobu, po kterou je Správce povinen nebo oprávněn údaje uchovávat dle obecně závazných právních předpisů.

Jaká práva v rámci ochrany osobních údajů mám?

Jako subjekt údajů máte zajištěna veškerá práva dle GDPR, a to zejména:

  • právo na informace o zpracování svých osobních údajů;
  • právo přístupu ke svým osobnímu údajům;
  • právo požadovat po Správci opravu, výmaz, omezení zpracování svých osobních údajů;
  • právo vznést námitku proti zpracování svých osobních údajů;
  • právo na získání svých osobních údajů (na jejich přenositelnost); a
  • právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů.

 

Jak mohu kontaktovat správce osobních údajů?

Kontaktovat Správce v souvislosti s ochranou osobních údajů a uplatnění Vašich práv, lze písemně prostřednictvím dopisu zaslaného na adresu sídla Správce, na e-mailové adrese: info@5asec.cz a dále na tel.: +420 277 000 234.


Správce webových stránek

Správcem těchto webových stránek je společnost DCI S.A., 1-3 route de Jussy, 1225 Chene Bourg, reg. číslo CH 660-1985998-5. Případné dotazy nebo upozornění na týkající se obsahu nebo správy webových stránek je možné odeslat na e-mail: contact@5asec.com.

Poděkování

Tyto webové stránky byly vytvořeny za pomoci níže uvedených osob:

webdesign: Agence Gardeners

obrázky a ilustrace: SHUTTERSTOCK.com & THINKSTOCK.com

výběr obsahu: DCI S.A.